Maura (31) 98449-9956vivowhatsapp, (31) 98216-1560claro Marquinho (31) 98449-9402vivo | Ana (31) 98318-1029 – vivo – whatsapp, (31) 98226-1361claro